SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC THỦY LỢI

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 67/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Nghị định 14/05/2018 Chính phủ
2 08/2017/QH14 Luật Thủy lợi Luật 19/06/2017 Quốc hội
3 33/2013/QH13 Luật phòng, chống thiên tai Luật 19/06/2013 Quốc hội
4 79/2006/QH11 Luật Đê điều Luật 29/11/2006 Quốc hội