SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHI CỤC THỦY LỢI

Công bố phù hợp tiêu chuẩn

STT
Tên điều khoản
Tên tài liệu
1
4 - Bối cảnh tổ chức
2
5 - Chính sách chất lượng
3
6.1 - Mục tiêu chất lượng
4
9.1 - Đánh giá nội bộ
5
Quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn